Česká společnost pro údržbu (ČSPÚ) poskytuje organizacím provedení nezávislého auditu managementu údržby, jehož výstupem je zhodnocení současného stavu, popis silných a slabých stránek a formulace nápravných opatření.

Audit je prováděn týmem 2 - 4 auditorů (v závislosti na velikosti auditované oblasti) podle metodiky vycházející z kritérií EFNMS.

Auditované oblasti:
 1. Charakteristika podnikatelských činností a výrobních zařízení v organizaci
 2. Strategie a systémy údržby v organizaci
 3. Organizace a řízení personálu v údržbě
 4. Administrativa a dokumentace managementu údržby výrobních zařízení
 5. Preventivní údržba
 6. Plánování, rozvrhování a pracovní příkazy v údržbě
 7. Realizace údržbářských procesů
 8. Nakupování, skladování a řízení zásob náhradních dílů a materiálu
 9. Měření účinnosti a efektivity údržby, její zlepšování a hodnocení spokojenosti zákazníků
 10. Počítačová podpora řízení údržby
Postup auditu:
 • Provedení auditu/sběru dat ve firmě
 • Vyhodnocení dat a informací
 • Vypracování zprávy z auditu včetně nápravných opatření a námětů na zlepšování
 • Projednání zprávy v auditované firmě

Na základě výsledků auditu a diskuse k návrhům na opatření může ČSPÚ zajistit další poradenskou a odbornou pomoc při zlepšování managementu údržby.

Požadavek k zaslání nabídky na Audit Managementu Údržby