Úvodní slovo předsedy ČSPÚ

Vážení členové a příznivci ČSPÚ, dovolte mi krátké ohlédnutí do historie společnosti až po současnost. V roce 2000 zahájilo svoji činnost Sdružení podnikové údržby (SPÚ), registrované MV ČR, č.j. 41824/99-R jako občanské sdružení fyzických a právnických osob ve smyslu § 6 zákona č. 83/1990 Sb., pod vedením PhDr. Jana Nového, CSc. Valná hromada dne 7. 12. 2001 rozhodla změnit název na Českou společnost pro údržbu (ČSPÚ), v souladu s názvy podobných národních organizací, členů "The European Federation of National Maintenance Societies" (EFNMS - Evropská federace národních společností pro údržbu). Od roku 2003 se stala ČSPÚ pozorovatelem EFNMS a v roce 2006 jsme byli přijati za právoplatného člena EFNMS. V březnu 2007 jsem byl zvolen předsednictvem ČSPÚ do funkce předsedy a současně výkonným ředitelem byl jmenován Ing. Zdeněk Votava. V roce 2017 byl po odstoupení Ing. Votavy jmenován výkonným ředitelem Ing. Jan Hroch. V současné době má naše společnost právnickou formu zapsaný spolek (z.s.). ČSPÚ má v současné době cca 100 individuálních a kolektivních členů. Rozhodující odpovědnost za plnění stanovených úkolů má předsednictvo ČSPÚ. Uvědomujeme si však, že bez aktivního zapojení řadových členů ČSPÚ cíle naší společnosti splnit bezezbytku nelze, proto vás zdvořile žádáme o všestrannou podporu. Stanovenou vizi a poslání ČSPÚ chceme dále rozvíjet a definované cíle plnit společně s naší členskou základnou.

-- prof. Ing. Václav Legát, DrSc.

Vize a poslání ČSPÚ

Být lídrem mezi společnostmi, které poskytují služby všem pracovníkům údržby a vytvářejí předpoklady, pro získávání kompetencí pro uplatňování managementu hmotného majetku (HM) a jeho údržby.

Společně s členskou základnou hledat správnou cestu ke standardu světové excelence managementu HM a jeho Údržby 4.0 nejenom ve výrobních podnicích, ale i v ostatních organizacích ČR.

Cíle ČSPÚ

  • Realizovat programová setkání, vzdělávání a výcvik pro růst odbornosti a způsobilosti pracovníků v údržbě.
  • Přispět k větší informovanosti o progresivních nástrojích a postupech v oblasti managementu majetku a jeho údržby (asset managementu), především u výrobních zařízení.
  • Zajistit a provádět personální certifikaci manažerů a mistrů údržby na základě standardizované akreditace certifikačního orgánu a s využitím dílčích zkušeností EFNMS.
  • Poskytovat informační a poradenský servis ke zvýšení provozní spolehlivosti výrobního zařízení na základě koncepce Údržby 4.0 a k efektivnímu využívání výrobního potenciálu firem jak v oblasti interní, tak i externí údržby.
  • Poskytováním auditorské činnosti vytvářet předpoklady pro dosažení vyšší bezporuchovosti, udržovatelnosti, zajištěnosti údržby, pohotovosti a bezpečnosti, lepšího řízení rizik a pro dosahování optimální úrovně nákladů na provoz a údržbu HM.
  • Podílet se na normotvorné činnosti v oblasti zajišťování údržby v rámci celého životního cyklu výrobku.
  • Uplatňovat požadavky na vzdělávací instituce (učňovské, střední, vysoké a postgraduální školství) v oblasti přípravy odborníků pro management majetku a pro jeho údržbu i ve vztahu k dalším institucím ČR.
  • Vzdělávat pracovníky v údržbě v návaznosti na koncepci Průmysl 4.0 a management a inženýrství Údržby 4.0 se zaměřením na prediktivní údržbu.
  • Být platným a aktivním členem EFNMS a přenášet evropské poznatky do údržby v ČR a v rámci možností se podílet na národních a evropských projektech.

Dynamická strategie a koncepce managementu HM a jeho údržby

Dynamická strategie a koncepce managementu HM a jeho údržby