Úvodní slovo předsedy ČSPÚ

Vážení členové a příznivci České společnosti pro údržbu (ČSPÚ), naše společnost zahájila svoji činnost v roce 2000 jako Sdružení podnikové údržby (SPÚ), registrované MV ČR, č.j. 41824/99-R jako občanské sdružení fyzických a právnických osob ve smyslu § 6 zákona č. 83/1990 Sb., pod vedením PhDr. Jana Nového, CSc.

V souladu s názvy národních organizací pro údržbu v rámci Evropské federace národních společností pro údržbu (EFNMS - The European Federation of National Maintenance Societies) byl v roce 2001 upraven název na Českou společnost pro údržbu. Od roku 2003 se stala ČSPÚ pozorovatelem EFNMS a v roce 2006 byla přijata za právoplatného člena EFNMS. V březnu 2007 byl zvolen předsednictvem ČSPÚ do funkce předsedy prof. Ing. Václav Legát, DrSc. a současně výkonným ředitelem byl jmenován Ing. Zdeněk Votava. V roce 2017 byl po odstoupení Ing. Votavy jmenován výkonným ředitelem Ing. Jan Hroch. V roce 2020 proběhla poslední změna, kdy byl předsedou zvolen prof. Ing. Martin Pexa, Ph.D. a současně bylo poslání ČSPÚ rozšířeno o realizaci výzkumné a vývojové činnosti v oblasti Údržby 4.0.

V současné době má naše společnost právnickou formu zapsaný spolek (z.s.) a tvoří ji více než 120 individuálních a kolektivních členů, napříč akademickou a průmyslovou sférou. Odpovědnost za plnění vizí a úkolů společnosti má předsednictvo ČSPÚ, ale bez aktivního zapojení řadových členů ČSPÚ je nelze naplnit bezezbytku. Proto vítáme rozšíření členské základny o členy a spolupracovníky s aktivním přístupem k realizaci poslání a cílů ČSPÚ, jak z řad organizací a podniků, tak i jednotlivců.

-- prof. Ing. Martin Pexa, Ph.D.

Vize a poslání ČSPÚ

Být lídrem mezi společnostmi, které poskytují služby všem pracovníkům údržby a vytvářejí předpoklady, pro získávání kompetencí pro uplatňování managementu hmotného majetku (HM) a jeho údržby.

Společně s členskou základnou hledat správnou cestu ke standardu světové excelence managementu HM a jeho Údržby 4.0 nejenom ve výrobních podnicích, ale i v ostatních organizacích ČR.

Cíle ČSPÚ

  • Realizovat programová setkání, vzdělávání a výcvik pro růst odbornosti a způsobilosti pracovníků v údržbě.
  • Přispět k větší informovanosti o progresivních nástrojích a postupech v oblasti managementu majetku a jeho údržby (asset managementu), především u výrobních zařízení.
  • Zajistit a provádět personální certifikaci manažerů a mistrů údržby na základě standardizované akreditace certifikačního orgánu a s využitím dílčích zkušeností EFNMS.
  • Poskytovat informační a poradenský servis ke zvýšení provozní spolehlivosti výrobního zařízení na základě koncepce Údržby 4.0 a k efektivnímu využívání výrobního potenciálu firem jak v oblasti interní, tak i externí údržby.
  • Poskytováním auditorské činnosti vytvářet předpoklady pro dosažení vyšší bezporuchovosti, udržovatelnosti, zajištěnosti údržby, pohotovosti a bezpečnosti, lepšího řízení rizik a pro dosahování optimální úrovně nákladů na provoz a údržbu HM.
  • Podílet se na normotvorné činnosti v oblasti zajišťování údržby v rámci celého životního cyklu výrobku.
  • Uplatňovat požadavky na vzdělávací instituce (učňovské, střední, vysoké a postgraduální školství) v oblasti přípravy odborníků pro management majetku a pro jeho údržbu i ve vztahu k dalším institucím ČR.
  • Vzdělávat pracovníky v údržbě v návaznosti na koncepci Průmysl 4.0 a management a inženýrství Údržby 4.0 se zaměřením na prediktivní údržbu.
  • Být platným a aktivním členem EFNMS a přenášet evropské poznatky do údržby v ČR a v rámci možností se podílet na národních a evropských projektech.

Dynamická strategie a koncepce managementu HM a jeho údržby

Dynamická strategie a koncepce managementu HM a jeho údržby