Etický kodex České společnosti pro údržbu, z.s.

deklaruje všemi členy a zaměstnanci společnosti uznávané základní etické principy a hodnoty.

O spolku

Česká společnost pro údržbu, z.s. (dále jen ČSPÚ) jen spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze (Slezská 2 000/9, 120 00 Praha), oddíl L, vložka 10434.

ČSPÚ je nezávislou, nepolitickou organizací, která sdružuje fyzické i právnické osoby zajímající se o podporu rozvoje integrované péče o hmotný majetek (HM), především se zaměřením na management majetku a jeho údržby (asset a facility management, management údržby).

Poslání

Účelem (dále též posláním) ČSPÚ je rozvoj, získávání a šíření nových poznatků z oblasti managementu majetku a jeho údržby pro uspokojování profesních potřeb svých členů, pro podporu organizací při dosahování úspěšnosti a pro zlepšování managementu majetku a jeho údržby obecně a výrobního zařízení zvláště.

Vize

Vizí ČSPÚ je být uznávaným centrem pro vývoj, získávání a šíření poznatků pro podporu úspěšnosti organizací v oblasti managementu majetku a jeho údržby obecně a strojů a zařízení zvláště.

Hodnoty

Kvalita poskytovaných služeb: kompetentnost, profesionalita, vstřícnost, akceschopnost, loajálnost, inovativnost a tradice.

Společné zásady

Etický kodex ČSPÚ je závazný pro všechny členy a zaměstnance.

Požadavky stanovené etickým kodexem vyplývají z obecných a všeobecně přijímaných morálních a dalších formálních i neformálních zásad chování jednotlivců a skupin ve společnosti, s přihlédnutím k odbornému zaměření činností společnosti.

Členové a zaměstnanci ČSPÚ chrání dobré jméno společnosti. Dobré jméno i důvěra jsou založeny na chování, postojích a projevech všech členů a zaměstnanců.

Členové a zaměstnanci ČSPÚ nevyužívají půdu společnosti pro uplatňování zájmů politických stran a hnutí.

ČSPÚ při své činnosti neprovádí ani nepodporuje nekalou konkurenci mezi svými členy a partnery a zavazuje se přijímat účinná opatření, aby její zaměstnanci jednali v souladu s tímto principem.

ČSPÚ odmítá přijímání nebo poskytování úplatků v jakékoli formě a za všech okolností.

Soulad se zákony

Dodržování zákonů je základem etických standardů společnosti. ČSPÚ se vždy řídí všemi platnými zákony, předpisy, pravidly a normami.

ČSPU dodržuje Zákon o ochraně hospodářské soutěže.

Při realizaci svých aktivit předchází vzniku jak skutečného, tak potenciálního střetu zájmů. Jde především o případy, kdy jedinec jedná v zájmu jiném, než je zájem Společnosti nebo s cílem získat osobní prospěch.

V Praze dne 1.5.2022
prof. Ing. Martin Pexa, Ph.D., předseda předsednictva