29.11.2024 - 07.03.2025
Česká zemědělská univerzita Praha - Suchdol

Kurz TECHNIK ÚDRŽBY 2024-25

Kurz bude zahájen 29. listopadu 2024.

Česká společnost pro údržbu jako jediná v ČR poskytuje komplexní vzdělávání a trénink Technika údržby, harmonizovaný s požadavky Evropské federace národních společností pro údržbu (EFNMS) a s personálním Osvědčením o absolvování kurzu. Kurz Technik údržby je harmonizován s kurzem Manažer údržby (MÚ) tak, že je umožněno absolventům TÚ pokračovat v nástavbovém studiu a získat plnohodnotný certifikát MÚ v některém z následujících běhů.

Kurz naplňuje požadavky normy ČSN EN 15628:2015 Údržba - kvalifikace pracovníků údržby.

Kurz reflektuje požadavky na kvalifikaci v údržbě v prostředí Průmyslu 4.0.

V celém kurzu je kladen důraz na digitalizaci údržby a využívání moderních technologií a digitálních nástrojů v procesech údržby.

 

Cílová skupina:

Technici údržby se středoškolským i vysokoškolským vzděláním se zaměřením na informační systémy, tvorbu programů údržby, provozní spolehlivost strojů, technickou diagnostiku, prediktivní údržbu a technologii údržby.

Cíl výuky a tréninku:

Cílem vzdělávání a tréninku je seznámit účastníky kurzu (techniky údržby) se základními požadavky a znalostmi uplatňování nástrojů podporujících správný management údržby.


Kurz "Technik údržby" připravíme i na míru organizacím.
Přizpůsobíme obsah i rozsah kurzu, vyškolíme pracovníky přímo ve vašem prostředí.
Optimální počet pro realizaci ve vaší organizaci je 10 – 15 účastníků.

12.11.2024
Česká zemědělská univerzita Praha - Suchdol

Lektor: Vladimír Baletka
Cíl semináře :

Seznámit se s povinnostmi organizace a osob odpovědných za provoz vyhrazených technických zařízení.

Tento seminář tematicky navazuje na Seminář „Bezpečný provoz strojů a zařízení z pohledu Zákona č.250/2021 Sb. a další platné legislativy“ a je určen pro ty osoby - zaměstnance, kteří byli, nebo budou pověřeni jako osoby odpovědné za provoz VTZ dle Zákona č.250/2021 Sb. a prováděcích předpisů. 

Na semináři se dozvíte, co to pro tyto osoby legislativně znamená, jaké by měly být jejich odpovědnosti a kompetence a na co se zaměřit, aby tito zaměstnanci byli na výkon osoby odpovědné připraveni. 

Komu je seminář určen:
Seminář je určen pro všechny zájemce, kteří mají ve své správě vyhrazená technická zařízení.
Potřebné informace zde dostanou provozovatelé, technici, osoby odpovědné za VTZ i údržba.

 
Seminář můžeme realizovat i ve vaší organizaci na míru, provést analýzu plnění požadavků zákona, vypracovat posudek, doporučit a společně zavést potřebná opatření.

Přílohy
29.10.2024
Česká zemědělská univerzita Praha - Suchdol

Lektoři:

prof. Ing. Martin Pexa, Ph.D., doc. Ing. Zdeněk Aleš, Ph.D., Ing. Jakub Čedík, Ph.D.

Cíl semináře :

Na semináři se společně zamyslíme nad možnostmi optimalizace preventivní údržby.

Budete mít i možnost si pod vedením odborníků prakticky vyzkoušet práci s daty a zvolit optimální postup.

Komu je seminář určen :

Pro manažersky a technicky orientované pracovníky údržby i výroby, kteří jsou zodpovědní za zlepšování programů údržby výrobního zařízení.

16.10.2024 - 17.10.2024
Konferenční centrum AV zámek Liblice

Připravujeme pro Vás 

20. ročník mezinárodní odborné konference ÚDRŽBA 2024
„Kvalitní péčí o hmotný majetek směrem k údržbářským cílům zítřka“

Termín konání: 16.10. - 17.10.2024

Dovolujeme si Vás i Vaše známé pozvat na tradiční mezinárodní konferenci Údržba 2024, kde se zaměříme na problematiku péče o hmotný majetek s cílem zajistit jeho bezpečný, ekologický a ekonomický provoz do budoucna.

I nadále zůstává základním cílem konference pravidelné setkání pracovníků a lidí se zájmem o rozvoj procesů údržby. Přijďte se s námi podělit o Vaše zkušenosti a dobré nápady a pojďte si mezi námi najít kolegy se stejnou motivací tvořit udržitelnou budoucnost.

Již nyní máte možnost přihlásit své příspěvky a prezentace.


Na konferenci máte možnost:

 • přednášet svůj příspěvek
 • vystavovat - prezentovat výrobky, postupy, služby - získat kontakty
 • být partnerem konference -  mít logo firmy umístěné v partnerské sekci v materiálech a v přednáškovém sále
 • účastnit se jako posluchač
 • navázat nové kontakty při neformálním večerním programu

Kapacita zámku Liblice je omezená - nečekejte a přihlašujte své příspěvky, výstavky, účast a ubytování včas.

 

Videa
10.10.2024 - 21.03.2025
Česká zemědělská univerzita Praha - Suchdol

Kurz MANAŽER ÚDRŽBY 2024-25

Kurz bude zahájen 10.října 2024

ČSPÚ jako jediná v ČR poskytuje kurz Manažer údržby harmonizovaný s požadavky EFNMS, akreditovaný MŠMT a zakončený akreditovaným personálním certifikátem.

Kurz naplňuje požadavky normy ČSN EN 15628:2015 Údržba - kvalifikace pracovníků údržby.

Kurz reflektuje požadavky na kvalifikaci v údržbě v prostředí Průmyslu 4.0.

Kurz je možno využít pro rekvalifikaci pracovníků.

V celém kurzu je kladen důraz na digitalizaci údržby a využívání moderních technologií a digitálních nástrojů v procesech údržby.


Cílová skupina:

Manažeři údržby, asset manažeři, facility manažeři, vedoucí údržby, hlavní mechanici, TPM facilitátoři apod. s vysokoškolským i středoškolským předchozím vzděláním.

Cíl výuky a tréninku:

Cílem vzdělávání a tréninku je seznámit účastníky kurzu se základními požadavky managementu majetku, strojů a zařízení  včetně všech aspektů managementu údržby.

V rámci kurzu bude objasněno mnoho otázek z oblasti organizace a řízení údržby, provozní spolehlivosti strojů, technologie udržování, diagnostiky a oprav a počítačové podpory řízení údržby. Trénink probíhá pomocí případových studií a příkladů z praxe. V neposlední řadě je kladen důraz na uplatňování zásad ekonomického myšlení v managementu údržby.

 

 

08.10.2024
Česká zemědělská univerzita Praha - Suchdol

Lektor: Ing. Karel Mayer, Ph.D., MBA
Cíl semináře :

Naučit účastníky semináře pracovat systematicky a využít nástroje TPM v praxi se zaměřením na eliminaci odpadu, poruch, závad a ztrát v důsledku poruch zařízení. Vyhledávat slabá místa v procesu implementace a řízení autonomní údržby, profesní údržby, řízení oprav a preventivních činností. Identifikovat příležitosti pro zlepšení na základě selekce relevantních dat dle kritičnosti zařízení a jiné.

Komu je seminář určen:

Pro pracovníky údržby, techniky, lean specialisty, technology a pracovníky výrobních linek, kteří jsou zodpovědní za provoz, efektivitu a údržbu výrobního zařízení.

03.10.2024 - 15.11.2024
Česká zemědělská univerzita Praha - Suchdol

Kurz MISTR ÚDRŽBY 2024

Kurz bude záhájen 3.října 2024

Česká společnost pro údržbu (ČSPÚ) poskytuje jediné a komplexní vzdělávání a trénink Mistra údržby v České republice, harmonizované s požadavky Evropské federace národních společností pro údržbu (EFNMS). 

Kurz naplňuje požadavky normy ČSN EN 15628:2015 Údržba - kvalifikace pracovníků údržby.

Kurz reflektuje požadavky na kvalifikaci v údržbě v prostředí Průmyslu 4.0.

V celém kurzu je kladen důraz na digitalizaci údržby a využívání moderních technologií a digitálních nástrojů v procesech údržby.

Cílová skupina:  mistři údržby, přední dělníci, teamleadeři 

Cíl výuky a tréninku:

Cílem vzdělávání a tréninku je seznámit účastníky kurzu se základními požadavky na práci mistra údržby.


Kurz "Mistr údržby" připravíme i na míru organizacím.
Přizpůsobíme obsah i rozsah kurzu, vyškolíme pracovníky přímo ve vašem prostředí.
Optimální počet pro realizaci ve vaší organizaci je 10 – 15 účastníků.

24.09.2024
Česká zemědělská univerzita Praha - Suchdol

Zajištění spolehlivosti strojů pomocí správné údržby maziv

NOVINKA

Lektor: Ing. Jan Novák, CLS, Ing. Milan Soukup

Cíl semináře: seznámit se s údržbou maziv a olejů, pochopit význam správného fluid managementu.

Komu je seminář určen: Seminář je určen pro odborníky a vedoucí pracovníky údržby, kvality výroby, pracovníky nákupu, inženýry, mistry, mechaniky a servisní techniky. Seminář vychází z požadavků norem ČSN ISO 18436 -1,4 Monitorování stavu a diagnostika strojů a ČSN EN 15628 Kvalifikace pracovníků údržby.

 

 

19.09.2024
Česká zemědělská univerzita Praha - Suchdol

Zkratka ESG je bezpochyby silné téma, které rezonuje napříč společností.

Lektor: Lukáš Kalvoda a Jakub Brada
Cíl semináře :

Seznámit se se základy ESG, pochopit praktické souvislosti.

V tomto semináři se dozvíte základy a praktické souvislosti, které Vám pomohou překonat první kroky a pomůže Vám nastartovat přechod na udržitelný business.

Dozvíte se jakou roli v ESG hraje digitalizace a kyberbezpečnost a jak tyto oblasti spolu souvisí. Získáte praktické ukázky, postupy implementací a ukázky příkladů z praxe.


 • Jste na začátku a chcete vědět, jak začít a co vše znamená ESG?
 • Chcete získat informace o uhlíkové stopě a co jsou jednotlivé Scope?
 • Chcete si odnést praktické zkušenosti a rady, jak optimalizovat náklady v oblasti vody, energetiky a odpadů v souladu s ESG?
 • Chcete získat konkurenční výhodu?

Pokud jste si odpověděli ANO - těšíme se na setkání s Vámi na našem semináři.

17.09.2024
Česká zemědělská univerzita Praha - Suchdol

Lektor: Vladimír Baletka
Cíl semináře :

Seznámit se se změnami, keré přináší nová legislativa v oblasti vyhrazených technických zařízení.

Neomezíme se jen na Zákon 250/2021 Sb., ale projdeme další platnou legislativou, která se dotýká údržby a která má dopad na trestně právní odpovědnost odpovědných osob. Také se dozvíte, jak lze tyto legislativní změny uchopit jako příležitost k digitalizaci údržby a správy majetku.

Komu je seminář určen:
Seminář je určen pro všechny zájemce, kteří mají ve své správě vyhrazená technická zařízení.


Seminář můžeme realizovat i ve vaší organizaci na míru, provést analýzu plnění požadavků zákona, vypracovat posudek, doporučit a společně zavést potřebná opatření.

10.09.2024
Česká zemědělská univerzita Praha - Suchdol

Lektor: Ing. Tomáš Hladík, M.Sc., Ph.D.

Cíl semináře : 

Společně s odborníkem se zamyslíte nad procesem nákupu a řízení zásob náhradních dílů. Seznámíte se možnými cestami k vysněnému cíli každého údržbáře – „ mám správný náhradní díl ve správném okamžiku a nemám na skladě LEŽÁKY“

Komu je seminář určen:

pro manažery s odpovědností za výrobu, údržbu a investice, manažery údržby, hlavní mechaniky, vedoucí a mistry údržby a další odborníky z oblasti údržby.

25.06.2024
Západočeská univerzita v Plzni

Česká společnost pro údržbu ve spolupráci

s Fakultou strojní Západočeské univerzity v Plzni
Vás zve na seminář do PLZNĚ

"Údržba 4.0 a špičkové technologie v praxi“

Aplikace aditivních technologií, žárových nástřiků a laserových technologií v údržbě.

VÝHODNÁ CENA PRO

členy ČSPÚ a absolventy kurzů Manažer, Technik, Mistr údržby

příležitost pro setkání

Připojte se k nám na nadcházejícím workshopu .

Tento jedinečný workshop se koná přímo v srdci technologické inovace – v Plzni, kde máte neopakovatelnou šanci zdokonalit vaše dovednosti a znalosti.

Co se dozvíte a naučíte?

Aditivní technologie - prozkoumáte, jak 3D tisk a další aditivní procesy revolucionalizují oblast údržby tím, že umožňují rychlejší, přesnější a cenově efektivnější výrobu náhradních dílů a komponent. Naučíte se, jak optimalizovat design pro aditivní výrobu a jaké materiály jsou pro různé údržbové aplikace nejvhodnější.

Žárové nástřiky - objasníme, jak tato technika poskytuje významnou ochranu proti opotřebení, korozi a teplotním vlivům. Získáte praktické znalosti o různých materiálech používaných pro žárové nástřiky a jejich specifických vlastnostech.

Laserové technologie - seznámíte se s nejnovějšími pokroky v laserovém zpracování materiálů, včetně řezání, svařování a povrchové úpravy. Zdůrazníme, jak laserové technologie zvyšují přesnost a efektivitu oprav a údržby.

Praktické aplikace - během workshopu navštívíte vybraná pracoviště a uvidíte špičkové technologie v akci. Tento praktický přístup vám umožní lépe porozumět integraci těchto technologií do běžných údržbových procedur a jejich význam pro zlepšení životnosti zařízení a snížení provozních nákladů.

Pro koho je workshop určen?

Ideální pro techniky, údržbáře, inženýry a manažery údržby, kteří chtějí efektivně využívat nejmodernější technologie ve svých operacích a maximalizovat tak výkon a životnost svých zařízení.


Budete mít možnost navštívit vybraná pracoviště a na místě poznat  špičkové technologie.

Prohlédněte si profily.

 • Regionální technologický institut - výzkumné centrum Fakulty strojní
 • VZÚ Plzeň
 • LaserTherm

 

21.06.2024
Promens Zlín,a.s.

Novinka - školíme opět ve Zlíně

Lektor: Vladimír Baletka
Cíl semináře :
Seznámit se se změnami, keré přináší nová legislativa v oblasti vyhrazených technických zařízení.

Neomezíme se jen na Zákon 250/2021 Sb., ale projdeme další platnou legislativou, která se dotýká údržby a která má dopad na trestně právní odpovědnost odpovědných osob. Také se dozvíte, jak lze tyto legislativní změny uchopit jako příležitost k digitalizaci údržby a správy majetku.

Komu je seminář určen:
Seminář je určen pro všechny zájemce, kteří mají ve své správě vyhrazená technická zařízení.

 
Seminář můžeme realizovat i ve vaší organizaci na míru, provést analýzu plnění požadavků zákona, vypracovat posudek, doporučit a společně zavést potřebná opatření.

11.06.2024
Promens Zlín,a.s.

Lektor: Ing. Tomáš Hladík, M.Sc., Ph.D.

Novinka - školíme opět ve Zlíně

Cíl semináře : 

Společně s odborníkem se zamyslíte nad procesem nákupu a řízení zásob náhradních dílů. Seznámíte se možnými cestami k vysněnému cíli každého údržbáře – „ mám správný náhradní díl ve správném okamžiku a nemám na skladě LEŽÁKY“

Komu je seminář určen:

pro manažery s odpovědností za výrobu, údržbu a investice, manažery údržby, hlavní mechaniky, vedoucí a mistry údržby a další odborníky z oblasti údržby.

16.05.2024
Česká zemědělská univerzita Praha - Suchdol

Lektor: Vladimír Baletka
Cíl semináře :

Poslední 1 volné místo
Seznámit se s povinnostmi organizace a osob odpovědných za provoz vyhrazených technických zařízení.

Tento seminář tematicky navazuje na Seminář „Bezpečný provoz strojů a zařízení z pohledu Zákona č.250/2021 Sb. a další platné legislativy“ a je určen pro ty osoby - zaměstnance, kteří byli, nebo budou pověřeni jako osoby odpovědné za provoz VTZ dle Zákona č.250/2021 Sb. a prováděcích předpisů. 

Na semináři se dozvíte, co to pro tyto osoby legislativně znamená, jaké by měly být jejich odpovědnosti a kompetence a na co se zaměřit, aby tito zaměstnanci byli na výkon osoby odpovědné připraveni. 

Komu je seminář určen:
Seminář je určen pro všechny zájemce, kteří mají ve své správě vyhrazená technická zařízení.
Potřebné informace zde dostanou provozovatelé, technici, osoby odpovědné za VTZ i údržba.


Seminář můžeme realizovat i ve vaší organizaci na míru, provést analýzu plnění požadavků zákona, vypracovat posudek, doporučit a společně zavést potřebná opatření.