Stanovy České společnosti pro údržbu, z.s. (ČSPÚ)

ČSPU je zapsaný spolek registrovaný ve spolkovém rejstříku, vedeném od 1.1.2014 Městským soudem v Praze (Slezská 2 000/9, 120 00 Praha), oddíl L, vložka 10434
3. úplné znění Stanov z 12. června 2014 po zapracování změn a doplnění schválených:
 1. valnou hromadou dne 11.11.2015
 2. valnou hromadou dne 20.4.2017
 3. valnou hromadou dne 3.9.2020

§ 1
Název a sídlo

 1. Název: Česká společnost pro údržbu, z.s. (zapsaný spolek, dále jen „Společnost“). Společnost užívá zkratku „ČSPÚ“.
 2. Sídlo: Praha
 3. Statutárním orgánem Společnosti je předsednictvo.

§ 2
Forma a oblast působení

 1. Společnost je spolkem podle ustanovení § 214 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník.
 2. Společnost je nezávislou, nepolitickou organizací, která sdružuje fyzické i právnické osoby zajímající se o podporu rozvoje integrované péče o hmotný majetek (HM), především se zaměřením na management majetku a jeho údržby (asset a facility management, management údržby).

§ 3
Účel, hlavní činnosti, vize a hodnoty Společnosti

 1. Účelem (dále též hlavním cílem-posláním) Společnosti je získávání a rozvoj nových poznatků a výsledků vývoje a výzkumu zejména z oblasti managementu a údržby majetku a nových technologií, procesů a postupů a veřejné šíření výsledků těchto činností formou výuky, publikací nebo transferu znalostí pro uspokojování profesních potřeb svých členů, pro podporu organizací při dosahování úspěšnosti a pro zlepšování managementu majetku a jeho údržby obecně.
 2. Hlavními činnostmi Společnosti, jejichž realizace naplňuje účel, jsou:
  1. Podpora a rozvíjení odborných znalostí členů Společnosti, propagace a šíření znalostí vhodnými prostředky.
  2. Zprostředkovávání přenosu informací z tuzemska i ze zahraničí svým členům, podnikatelským subjektům, dalším organizacím a občanům.
  3. Získávání a rozvoj nových poznatků a výsledků vývoje a výzkumu zejména z oblasti managementu majetku a jeho údržby, nových technologií, procesů a postupů a veřejné šíření výsledků těchto činností formou výuky, publikací nebo transferu znalostí.
  4. Vytváření podmínek pro růst technické odbornosti pracovníků zabývajících se péčí o HM na všech úrovních.
  5. Přispívání ke zvýšení výkonnosti integrované péče o HM a k efektivnímu využívání výrobního potenciálu organizací.
  6. Přispívání k harmonizaci činností dodavatelů zařízení, provozovatelů a udržovatelů při péči o HM s přihlédnutím k jeho životnímu cyklu (asset managementu).
  7. Zvyšování informovanosti a dovedností manažerů údržby pro dosahování vyšší spolehlivosti a bezpečnosti, pro snižování rizik a optimalizaci úrovně provozních nákladů, a tak přispívání k posílení konkurenceschopnosti.
 3. Předmětem vedlejší hospodářské činnosti Společnosti, jejíž realizací naplňuje účel, je Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona a v jejich rámci:
  1. Vytváření a realizace vzdělávacích programů – odborných kurzů pro manažery, mistry a ostatní pracovníky v oblasti údržby, správy a hospodaření s hmotným a nehmotným majetkem s přihlédnutím k doporučení Evropské federace národních společností pro údržbu (EFNMS), včetně následné standardizované personální certifikace.
  2. Realizace programových setkání, přednášek a odborných konferencí, seminářů, kurzů a dalších aktivit na podporu rozvoje svých členů a odborné veřejnosti na téma asset a facility management (integrovaná péče o majetek - management majetku a jeho údržby).
  3. Vytváření podmínek a realizace nezávislých auditů a benchmarkingu (porovnávání klíčových ukazatelů výkonnosti údržby) integrované péče o HM (managementu majetku a jeho údržby).
  4. Poskytování informačního servisu, individuálních a skupinových konzultací a poradenství v oblasti zvyšování výkonnosti a efektivnosti managementu majetku a jeho údržby.
  5. Vydavatelská a nakladatelská činnost v oblasti managementu majetku a jeho údržby.
  6. Vytváření podmínek a poskytování podpory organizacím, které jsou členy ČSPÚ, při zavádění a rozšiřování progresivních metod a nástrojů ke zvyšování spolehlivosti výrobních zařízení a efektivnosti integrované péče o HM.
  7. Poskytování podpory aktivitám v oblasti managementu majetku a jeho údržby, které vedou ke zvyšování produktivity práce a snižování nákladů v organizacích ČR. Tyto záměry prosazovat také ve vztahu k orgánům hospodářského řízení a školství ČR.
  8. Ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání podle zákona č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, v platném znění.
  9. Podílet se jako člen na činnosti Evropské federace národních společností pro údržbu (EFNMS) a sdílet získané informace a zkušenosti s odbornou veřejností.
 4. Vizí Společnosti je být uznávaným centrem pro vývoj, získávání a šíření poznatků pro podporu úspěšnosti organizací v oblasti managementu majetku a jeho údržby obecně a strojů a zařízení zvláště.
 5. Hodnotami Společnosti jsou: Kvalita poskytovaných služeb (kompetentnost, profesionalita, vstřícnost, akceschopnost, loajálnost, inovativnost a tradice).
 6. Společnost může vstupovat do tuzemských i zahraničních společností příbuzného poslání.
 7. Společnost může pro realizaci činností zřizovat podle obecně platných právních předpisů obchodní korporace jako jejich jediný zakladatel. Výnosy z jejich činnosti používá výhradně pro rozvoj aktivit uvedených v § 3, článek 1 a 2 těchto stanov.

§ 4
Členství ve Společnosti

 1. Členem Společnosti se může stát:
  1. fyzická osoba od 18 let věku (dále jen individuální člen),
  2. právnická osoba (dále jen kolektivní člen).
 2. Práva individuálních členů:
  1. účastnit se odborných akcí Společnosti za zvýhodněných podmínek v souladu se zásadami schvalovanými předsednictvem,
  2. být informován o činnosti Společnosti,
  3. účastnit se valné hromady Společnosti, hlasovat, volit a být volen do orgánů Společnosti,
  4. podávat návrhy a připomínky k činnosti Společnosti kterémukoliv jejímu orgánu.
 3. Práva kolektivních členů:
  1. vysílat na odborné akce Společnosti své pracovníky za zvýhodněných podmínek v souladu se zásadami schvalovanými předsednictvem,
  2. být informován o činnosti Společnosti,
  3. delegovat na valnou hromadu 1 delegáta za každého kolektivního člena; vyslaný delegát má hlasovací právo a může být volen do orgánů Společnosti,
  4. podávat návrhy a připomínky k činnosti Společnosti kterémukoliv jejímu orgánu.
 4. Povinnosti členů:
  1. hájit a prosazovat zájmy Společnosti a přispívat k plnění jejích cílů, programu a k jejímu dobrému jménu v tuzemsku a v zahraničí,
  2. v případě kolektivního člena vytvářet příznivé podmínky pro činnost individuálních členů Společnosti působících v jeho organizaci,
  3. platit včas a ve stanovené výši členské příspěvky.
 5. Členství ve Společnosti vzniká podáním písemné přihlášky a zaplacením příslušného členského příspěvku.
 6. Členství ve Společnosti může být ukončeno ze strany člena Společnosti písemným oznámením.
 7. Členství může být ukončeno členovi Společnosti na základě rozhodnutí předsednictva z důvodů neplnění členských povinností.

§ 5
Orgány Společnosti

 1. Valná hromada
 2. Volené orgány
  1. předsednictvo,
  2. dozorčí rada.
 3. Členy volených orgánů mohou být jen členové Společnosti.

§ 6
Valná hromada

 1. Valnou hromadu svolává předseda jednou za rok. Předseda také řídí valnou hromadu a zajišťuje pořízení zápisu z jednání. Zápis podepisuje předseda a jím pověřený zapisovatel.
 2. Valná hromada projednává a schvaluje:
  1. stanovy Společnosti,
  2. zprávy o činnosti předsednictva a dozorčí rady a zprávu o hospodaření Společnosti za předchozí období,
  3. výsledky hospodaření Společnosti za předchozí kalendářní rok,
 3. Valná hromada volí a odvolává hlasováním nadpoloviční většiny přítomných členů:
  1. a) členy předsednictva Společnosti,
  2. b) členy dozorčí rady Společnosti.
 4. Mandát volených orgánů je tříletý a končí zvolením nového předsednictva a dozorčí rady na valné hromadě Společnosti.
 5. V průběhu mandátu má valná hromada právo odvolat členy volených orgánů a na jejich místa zvolit členy nové.
 6. Valná hromada jmenuje na návrh předsednictva čestné členy Společnosti a čestného předsedu.
 7. Na valnou hromadu jsou zváni všichni členové Společnosti. Valná hromada je usnášeníschopná za účasti jakéhokoli počtu členů a usnáší se nadpoloviční většinou hlasů přítomných s právem hlasovat a volit. Kolektivní člen nominuje jednoho zástupce s právem hlasovat a volit.

§ 7
Předsednictvo

 1. Předsednictvo je statutárním orgánem Společnosti. Má 9 až 11 členů volených valnou hromadou. Předsednictvo řídí činnost Společnosti v období mezi zasedáními valné hromady.
 2. Předsednictvo ze svých členů volí předsedu a místopředsedu a jmenuje a odvolává výkonného ředitele. Předsednictvo rovněž může jmenovat a odvolávat tajemníka Společnosti, a to buď ze svých členů nebo z osob stojících mimo předsednictvo s výjimkou členů dozorčí rady. Kumulace funkcí člena předsednictva a tajemníka je přípustná.
 3. Za předsednictvo jedná předseda, kterého v nepřítomnosti zastupuje místopředseda, nebo výkonný ředitel v souladu s čl. 10 stanov.
 4. Předsednictvo vypracovává strategické, střednědobé i krátkodobé záměry Společnosti a odpovídá za jejich realizaci. Připravuje podklady, zprávy a návrhy pro jednání valné hromady a předkládá jí je k projednání.
 5. Zasedání předsednictva svolává předseda Společnosti a na jeho zasedání mohou být pozváni zástupci jiných orgánů a další hosté. Předseda a členové dozorčí rady se mohou zúčastňovat zasedání předsednictva s hlasem poradním.
 6. Výkonný ředitel informuje ostatní členy Společnosti o výsledcích zasedání a usneseních předsednictva formou zasílaných zápisů a/nebo zápisy na interních webových stránkách.
 7. Ze své činnosti je předsednictvo odpovědné valné hromadě Společnosti.

§ 8
Dozorčí rada

 1. Dozorčí radu v počtu 3 až 5 členů volí valná hromada. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu dozorčí rady.
 2. Funkce člena dozorčí rady je neslučitelná s funkcí člena předsednictva a s funkcí výkonného ředitele Společnosti.
 3. Povinností dozorčí rady je:
  1. kontrolovat dodržování stanov a dalších předpisů Společnosti,
  2. kontrolovat a vyhodnocovat plnění usnesení valné hromady,
  3. kontrolovat hospodaření Společnosti,
  4. provádět revizi roční uzávěrky Společnosti, o které podává předsednictvu a valné hromadě zprávu,
  5. projednávat stížnosti.
 4. Ze své činnosti je dozorčí rada odpovědná valné hromadě Společnosti.

§ 9
Předseda, výkonný ředitel a tajemník Společnosti

 1. Předseda Společnosti svolává a řídí předsednictvo a valnou hromadu, zastupuje Společnost a je členem shromáždění delegátů Evropské federace národních společností pro údržbu (EFNMS) a plní úkoly vyplývající z členství v EFNMS. Předsedu v nepřítomnosti nebo v případě potřeby při plnění jeho úkolů zastupuje místopředseda. Předsednictvo může pověřit zastupováním Společnosti v EFNMS jiného člena Společnosti.
 2. Výkonný ředitel je výkonným pracovníkem předsednictva a zajišťuje interní záležitosti a chod Společnosti, spolu s předsedou, případně místopředsedou nebo na základě pověření předsedy či v jeho nepřítomnosti místopředsedy zastupuje Společnost.
 3. Pravomoci a odpovědnosti výkonného ředitele Společnosti:
  1. řídí sekretariát Společnosti a veškerou hospodářskou činnost Společnosti,
  2. organizačně zajišťuje všechny akce předsednictva a Společnosti,
  3. spravuje majetek Společnosti,
  4. jedná v souladu s rozhodnutím předsednictva a předsedy Společnosti.
 4. Tajemník Společnosti, je-li jmenován, plní operativní úkoly podle pokynů výkonného ředitele Společnosti.
 5. Platové podmínky předsedy, místopředsedy, výkonného ředitele, tajemníka a pracovníků sekretariátu Společnosti schvaluje předsednictvo Společnosti.

§ 10
Jednání a podepisování za Společnost

 1. Za Společnost jedná předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, nebo výkonný ředitel Společnosti.
 2. Podepisování za Společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu Společnosti připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda a výkonný ředitel Společnosti.
 3. Příkazy k jednotlivým finančním transakcím do padesáti tisíc korun podepisuje předseda, místopředseda nebo výkonný ředitel Společnosti. Příkaz k transakci nad padesát tisíc korun musí být opatřen podpisy jak předsedy nebo místopředsedy, tak výkonného ředitele.

§ 11
Zásady hospodaření

 1. Společnost je neziskovou organizací.
 2. Společnost hospodaří s HM, NHM a finančními prostředky, jejichž zdrojem jsou:
  1. členské příspěvky (kolektivní členové a individuální členové),
  2. příspěvky ze státního rozpočtu (granty),
  3. sponzorské dary,
  4. výnosy z vlastní činnosti uvedené v § 3.
 3. Nástrojem hospodaření je roční rozpočet schválený předsednictvem Společnosti.
 4. Zprávu o hospodaření Společnosti v uplynulém účetním období, zpracovanou jednou ročně, projednává předsednictvo, dozorčí rada a schvaluje valná hromada.
 5. Příjmy a majetek Společnosti jsou užívány k rozvoji odborné a spolkové činnosti v souladu s posláním Společnosti.
 6. Členům volených orgánů přísluší za jejich práci pro Společnost odměna. O výši jejich odměny rozhoduje předsednictvo.

§ 12
Závěrečná ustanovení

 1. Společnost se zrušuje rozhodnutím valné hromady o rozpuštění Společnosti. Tomu musí předcházet:
  1. písemný souhlas nadpoloviční většiny všech členů Společnosti (rozhodnutí „per rollam“) anebo
  2. se zrušením musí souhlasit dvě třetiny na valné hromadě přítomných členů Společnosti.
 2. Likvidace závazků Společnosti v souvislosti se zrušením Společnosti se provede podle obecně závazných právních předpisů.
 3. Toto znění Stanov bylo schváleno valnou hromadou Společnosti dne 3.9.2020 jako 3. úplné znění Stanov.

Liblice, 3.9.2020

Ing. Jan Hroch
výkonný ředitel ČSPÚ
hroch@udrzba-cspu.cz
+420 732 385 196
Prof. Ing. Václav Legát, DrSc.
předseda ČSPÚ
legat@tf.czu.cz
+420 723 820 765