Audit - analýza managementu údržby

Česká společnost pro údržbu (ČSPÚ) poskytuje organizacím provedení nezávislého auditu managementu údržby, jehož výstupem je zhodnocení současného stavu, popis silných a slabých stránek a formulace nápravných opatření.

Audit je prováděn týmem 2 - 4 auditorů (v závislosti na velikosti auditované oblasti) podle metodiky vycházející z kritérií EFNMS.

Na základě analýzy pak ČSPÚ nabízí spolupráci a pomoc při realizaci nápravných opatření.

Auditované oblasti
 • Charakteristika podnikatelských činností a výrobních zařízení v organizaci
 • Strategie a systémy údržby v organizaci
 • Organizace a řízení personálu v údržbě
 • Administrativa a dokumentace managementu údržby výrobních zařízení
 • Preventivní údržba
 • Plánování, rozvrhování a pracovní příkazy v údržbě
 • Realizace údržbářských procesů
 • Nakupování, skladování a řízení zásob náhradních dílů a materiálu
 • Měření účinnosti a efektivity údržby, její zlepšování a hodnocení spokojenosti zákazníků
 • Počítačová podpora řízení údržby
Postup auditu
 • Provedení auditu/sběru dat ve firmě
 • Vyhodnocení dat a informací
 • Vypracování zprávy z auditu včetně nápravných opatření a námětů na zlepšování
 • Projednání zprávy v auditované firmě
 • Nabídka spolupráce při realizaci nápravných opatření