Ekonomika podniku a údržby

Kurz seznámí účastníky se zásadami finančního řízení, financování a controllingu firemních činností. Specifická pozornost je věnována využití nástrojů finanční analýzy pro hodnocení efektivnosti firemních činností. Důraz je položen na porozumění problematice investic a jejich hodnocení. Součástí je i uvedení do problematiky hodnotového řízení firmy.

Lektoři

doc. Ing. Miroslav Špaček Ph.D., MBA
doc. Ing. Miroslav Špaček Ph.D., MBA

Je docentem v oboru Podniková ekonomika a management. Je absolventem Vysoké školy chemicko-technologické, Prague International Business School a Vysoké školy ekonomické. V minulosti pracoval jako výzkumník a technolog a posléze zastával vrcholové manažerské pozice v podnicích z oboru chemie a farmacie.

Program semináře

jednodenní seminář (9:00 - 16:00 hodin)
Úvod do finančního managementu
 • Obratový cyklus peněz a jeho význam při finančním řízení podniku
 • Vlastní a cizí kapitál a jeho cena

Finanční výkazy a jejich využití při finančním řízení
 • Výsledovka
 • Rozvaha
 • Výkaz cash flow

Finanční plánování
 • Zásady tvorby finančních plánů
 • Finanční plánování údržby (strategické a operativní plánování údržby)

Financování podniku
 • Vlastní a cizí zdroje financování podniku
 • Financování podniku v závislosti na životním cyklu podniku

Finanční řízení podniku
 • Pracovní kapitál a jeho řízení (umírněný, agresívní a konzervativní)
 • Nástroje řízení hotovosti (cash pooling, netting, matching, leading, lagging)

Finanční analýza podniku
 • Absolutní, rozdílové a poměrové ukazatele
 • Měření efektivnosti údržby pomocí ukazatelů

Kapitálové rozpočtování a investování
 • Klasifikace investic
 • Statické a dynamické metody hodnocení investic
 • Postaudity investičních projektů
 • Alternativní přístupy k pořizování investic (leasing)

Oceňování podniku a jeho částí
 • Metody oceňování podniku a jejich klasifikace
 • Diskontní modely v oceňování

Řízení růstu firmy
 • Reálný a udržitelný růst firmy

Případová studie

Další informace

Každý účastník kurzu obdrží OSVĚDČENÍ o jeho absolvování, které může využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.