Optimalizace preventivní údržby se zaměřením na prediktivní údržbu

Na semináři se společně zamyslíte nad možnostmi optimalizace preventivní údržby. Budete mít i možnost si pod vedením odborníků prakticky vyzkoušet práci s daty a zvolit optimální postup.

Lektoři

prof. Ing. Martin Pexa, Ph.D.
prof. Ing. Martin Pexa, Ph.D.

Pracuje více než 20 let na Technické fakultě České zemědělské univerzity v Praze na katedře jakosti a spolehlivosti strojů, kde garantuje magisterský studijní program Inženýrství údržby a doktorský studijní program Kvalita a spolehlivost strojů a zařízení. Věnuje se především oblasti technické diagnostiky, provozuschopnosti strojů a technologii údržby strojů.

Je členem České akademie zemědělských věd a členem předsednictva a předsedou České společnosti pro údržbu.

doc. Ing. Zdeněk Aleš, Ph.D.
doc. Ing. Zdeněk Aleš, Ph.D.

Je absolventem technické fakulty ČZU v Praze, kde pracuje jako proděkan pro pedagogickou činnost. Publikoval více než 80 vědeckých a odborných příspěvků v oblasti jakosti, spolehlivosti a údržby. Je členem a lektorem České společnosti pro údržbu a České společnosti pro jakost. Tématiku programování ve VBA v MS Excelu studoval na Las Positas College v Kalifornii.

Program semináře

jednodenní seminář (9:00 - 16:00 hodin)
Politika údržby
 • Průmysl 4.0 v údržbě, údržba po poruše
 • Preventivní periodická údržba
 • Diagnostická údržba podle stavu
 • Prediktivní diagnostická údržba
 • Proaktivní údržba
 • Základy spolehlivosti strojů a zařízení

Metodika optimalizace preventivní údržby
 • Kritérium optimalizace – jednotkové náklady na provoz a obnovu
 • Účelová funkce obnovy
 • Riziko poruchy
 • Normativ diagnostického signálu (DS)
 • Ztráty z nedodržení normativu DS
 • Příklad optimalizace preventivní periodické údržby

Základní zpracování dat o spolehlivosti s využitím Excelu
 • Primární data o spolehlivosti
 • Sběr dat o spolehlivosti
 • Metody zpracování dat o spolehlivosti
 • Weibullovo rozdělení pravděpodobnosti poruch
 • metody výpočtu parametrů Weibullova rozdělení s využitím Excelu
 • Workshop – tvorba programu údržby na základě analýzy FMECA a RCM - řešení na vlastních datech (notebook s sebou)
 • Účastníci semináře si připraví schéma vytipovaného stroje a jeho strukturu (stroj, strojní skupiny, podskupiny – pouze funkčně a poruchově významné části stroje) formou excelovské šablony, která vám bude zaslána). Na vámi připraveném příkladu si ukážeme princip aplikace těchto metod

Optimalizace preventivní údržby s využitím Excelu
 • Práce s daty
 • Modely optimalizace preventivní údržby – údržba po poruše
 • Preventivní periodická údržba
 • Preventivní diagnostická údržba
 • Prediktivní údržba
 • Analýza vlivů vstupních dat na výsledky normativů pro obnovu
 • Výběr správné politiky údržby

Další informace

Každý účastník kurzu obdrží OSVĚDČENÍ o jeho absolvování, které může využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.