Úvod do programování ve VBA v MS Excel

Seminář je určen pro ty, kteří si chtějí práci s daty ulehčit, zrychlit, zpřesnit a denní rutinní úkony zautomatizovat. Během semináře se seznámíte s prostředím VBA, zkusíte si vytvořit jednoduché procedury a v neposlední řadě získáte přehled o možnostech programovacího jazyka pro efektivní zpracování dat.

Lektoři

doc. Ing. Zdeněk Aleš, Ph.D.
doc. Ing. Zdeněk Aleš, Ph.D.

Je absolventem technické fakulty ČZU v Praze, kde pracuje jako proděkan pro pedagogickou činnost. Publikoval více než 80 vědeckých a odborných příspěvků v oblasti jakosti, spolehlivosti a údržby. Je členem a lektorem České společnosti pro údržbu a České společnosti pro jakost. Tématiku programování ve VBA v MS Excelu studoval na Las Positas College v Kalifornii.

Program semináře

jednodenní seminář (9:00 - 16:00 hodin)
Úvod do problematiky programování – základní filozofie
 • Popis prostředí editoru VBA
 • Typy modulů a jejich využití, struktura kódu
 • Základní datové typy, používání proměnných
 • Nahrávání maker, relativní a absolutní záznam
 • Tvorba jednoduchého makra

Objektový model MS Excel
 • Seznámení s objektovým modelem
 • Práce s buňkou a oblastí - objekt Range a Cell
 • Práce s listem - objekt WorkSheet
 • Práce se sešitem - objekt Workbook
 • Další používané objekty (Chart, Application, aj.)

Využití podmínek a cyklů
 • Větvení procedury (If Then, Select Case)
 • Cykly (For, For Each, Do Loop, Do While)

Hotová řešení ve VBA
 • Ukázka hotových řešení obecně použitelných při práci s MS Excelem
POZNÁMKA

Pro praktické ukázky a procvičení vyučované problematiky je nezbytné, aby si účastníci semináře přinesli s sebou notebooky s programem MS Excel.

Další informace

Každý účastník kurzu obdrží OSVĚDČENÍ o jeho absolvování, které může využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.