Dvacet let činnosti ČSPÚ

Dvacet let činnosti ČSPÚ

Ohlédnutí předsedy prof. Ing. Václava Legáta, DrSc.

Historie, vývoj a současnost ČSPÚ.

 

1. Založení společnosti a její vedení

 

Iniciátorem založení ČSPÚ byl PhDr. Jan Nový, CSc., ředitel a jednatel společnosti  Nosta-Hertz, s.r.o., který zahájil práce spojené se založením na podzim v roce 1999 výběrem členů předsednictva a přípravou stanov. V předsednictvu začali pracovat pod vedením Dr. Nového, předsedy a ředitele ČSPÚ, tito členové (v abecedním pořadí): Jiří Klán, Kostal, s.r.o., prof. Ing. Václav Legát, DrSc., ČZU v Praze,  Ing. Miloš Pecenka, ŠKODA AUTO, a.s., Ing. Bohumil Polanka, ŠKODA AUTO, a.s., Ing. Zdeněk Votava a Ing. Zdeněk Vyjídáček, NOSTA-HERTZ, s. r. o. ČSPÚ byla zaregistrována a prakticky začala fungovat v roce 2000. Zahájení činnosti bylo založeno na obsahu definované komplexní péče o hmotný majetek (HM) podle schématu na obr. 1.

 

KOMPLEXNÍ PÉČE O HM

POŘÍZENÍ    ®   UDRŽOVÁNÍ A OPRAVY   ®   LIKVIDACE

KOMPONENTY

PODNIKOVÉ ŘÍZENÍ A STRATEGIE HM

 • Celopodnikové řízení
 • Management výrobních zařízení
 • Politika a cíle údržby
 • Náklady na péči o HM

NÁSTROJE ŘÍZENÍ PÉČE O HM

 • Komplexní produktivní údržba (TPM)
 • Údržba zaměřená na bezporuchovost (RCM)
 • Outsourcing
 • Optimalizace preventivní údržby
 • Diagnostická údržba
 • Periodická údržba
 • Enviromentální management
 • Bezpečnost práce v údržbě
 • Analýza příčin a důsledků poruchových stavů (FMEA, FMECA)

MANAGEMENT KVALITY A SPOLEHLIVOSTI

 • Požadavky na spolehlivost HM, kvalitu údržby a její zlepšování
 • Organizační struktura údržby
 • Technologické postupy údržby
 • Ukazatele životnosti, bezporuchovosti, udržovatelnosti a zajištěnosti údržby

INFORMAČNÍ SYSTÉM ÚDRŽBY

 • Sběr a analýza dat
 • Databáze HM, intervalů údržeb a standardních postupů
 • Databáze pracovníků údržby
 • Databáze pomůcek, nářadí, náhradních dílů, materiálů
 • Databáze diagnostických a měřících přístrojů
 • Plánování, pracovní příkazy, evidence výkonů údržby
 • Databáze vynaložených nákladů na údržbu
 • Vazba na podnikový IS
 • HW a SW podpora


Obr. 1 Obsah komplexní péče o HM a její komponenty

1.1. EFNMS

Již v roce 2001 byly zahájeny práce na vstupu a začlenění se do Evropské federace národních společností pro údržbu (EFNMS), pan Klijn, tehdejší předseda EFNMS, navštívil náš seminář k údržbě v ČEZ JE Temelín a vyzval ČSPÚ ke členství v EFNMS. V roce 2003 jsme byli v Rotterdamu přijati za člena EFNMS jako pozorovatelé a plnohodnotnými členy jsme se stali na zasedání EFNMS v Praze v roce 2006. ČSPÚ zastupoval v EFNMS do roku 2007 Dr. Nový, pak prof. Ing. Václav Legát, DrSc. do roku 2009 a od roku 2009 je zástupcem jmenován Ing. Tomáš Hladík, Ph.D.

1.2. Personální vývoj

V roce 2007 PhDr. Jan Nový, CSc. rezignoval na funkci předsedy a výkonného ředitele ČSPÚ v souvislosti s odchodem do důchodu a došlo k volbě a ustanovení nového předsednictva a ke zvolení předsedy ČSPÚ prof. Ing. Václava Legáta, DrSc., pracovníka ČZU TF Praha a ke jmenování výkonného ředitele Ing. Zdeňka Votavy, bývalého generálního ředitele SPOLANY a.s., Neratovice. Členy předsednictva byli dále zvoleni: Ing. Tomáš Hladík, PhD., LOGIO, s.r.o., Ing. Miroslav Horák, PARAMO a.s. Pardubice, prof. Ing. Vladimír Jurča, CSc., ČZU TF Praha, Jiří Klán, Kostal, s.r.o., Ing. Miloš Pecenka, ŠKODA AUTO, a.s., Ing. Bohumil Polanka, bývalý pracovník ŠKODA AUTO, a.s., Ing. Jiří Polouček, CSc., Unipetrol Services, s.r.o., Praha, Zdeněk Suchan, Stavby Kühn s.r.o. a Ing. Jan Škarka, MC Syncro Kolín s.r.o.

Činnost ČSPÚ byla monitorována do roku 2007 revizní komisí a pak dozorčí radou, která pracovala od roku 2007 ve složení Petr Šeda, předseda, Ing. Jaroslav Polák, Preciosa, a.s. a Jiří Posekaný a v současné době pracuje ve složení Petr Šeda, předseda, Jaroslav Horák, ŠA MB a Jiří Posekaný, revizní technik OSVČ.

Pokud jde o vývoj dalšího personálního obsazení předsednictva a dozorčí rady, došlo v roce 2017 k abdikaci výkonného ředitele Ing. Zdeňka Votavy ze zdravotních důvodů (zůstal čestným členem předsednictva až do jeho smrti v roce 2019) a do funkce výkonného ředitele jmenovalo předsednictvo ČSPÚ Ing. Jana Hrocha a dále jmenovalo novou ekonomku spolku paní Irenu Hrochovou. Od této doby pracovalo předsednictvo ve složení prof. Ing. Václav Legát, DrSc. jako předseda, Ing. Jan Škarka jako místopředseda, Ing. Jan Hroch jako výkonný ředitel a člen předsednictva a jako řadoví členové předsednictva Ing. Bohumil Polanka, Ing. Miroslav Horák, Ing. Jaroslav Jakub, Ing. Jiří Polouček, CSc., Ing. Jan Klement, Ing. Tomáš Hladík, Ph.D., prof. Ing. Josef Pošta, CSc., Zdeněk Suchan. V dozorčí radě jako předseda pan Petr Šeda a členové Jaroslav Horák a Jiří Posekaný.

V roce 2019, kdy emeritní výkonný ředitel ČSPÚ Ing. Zdeněk Votava zemřel, předsednictvo uctilo jeho památku a vyjádřilo soustrast pozůstalým.

 

Měnilo se i sídlo ČSPÚ, začínali jsme ve firmě Nosta Hertz, po abdikaci Dr. Nového jsme se přestěhovali na Průmyslovou 1472/11, 102 00 Praha – Hostivař.

Od 1.6.2018 sídlíme v areálu České zemědělské univerzity v Praze na Technické fakultě, Kamýcká 872, 165 00  Praha – Suchdol.

 

2. Činnosti společnosti

Činnost ČSPÚ je vymezena stanovami do několika oblastí:

A)      Vize společnosti:

 • Zařadit se mezi společnosti, které poskytují informace, výcvik a pomoc pro zavádění integrované péče o HM na světové úrovni.
 • Pomoci k dosažení integrované péče o HM ve vybraných výrobních podnicích ČR na úrovni excelence.

B)      Cíle společnosti:

 • Přispět k větší informovanosti o progresivních nástrojích a postupech v oblasti péče o HM, především u výrobních zařízení.
 • Vytvářet podmínky pro růst technické odbornosti pracovníků zabývajících se péčí o HM na všech úrovních.
 • Přispět ke zvýšení výkonnosti integrované péče o HM a k efektivnímu využívání výrobního potenciálu organizací.
 • Přispět k harmonizaci činností dodavatelů zařízení, provozovatelů a udržovatelů při péči o HM s přihlédnutím k jeho životnímu cyklu.
 • Zvýšit informovanost a dovednosti manažerů údržby pro dosažení vyšší spolehlivosti a bezpečnosti, pro snižování rizik a optimalizaci úrovně provozních nákladů, a tak přispět k posílení konkurenceschopnosti.

C)      Předmět činnosti společnosti:

 • Vytvářet a realizovat na téma údržba programová setkání, přednášky a odborné konference, semináře, kurzy a další aktivity na podporu rozvoje svých členů a odborné veřejnosti.
 • Realizovat odborné kurzy pro manažery, mistry a ostatní pracovníky v oblasti údržby, správy a hospodaření s hmotným a nehmotným majetkem v souladu s doporučeným obsahem a rozsahem Evropské federace národních společností pro údržbu (EFNMS) včetně následné standardizované certifikace.
 • Vytvářet podmínky a realizovat nezávislé audity a benchmarking (porovnávání klíčových ukazatelů výkonnosti údržby) integrované péče o HM (integrovaného managementu údržby).
 • Poskytovat informační servis, individuální a skupinové konzultace a poradenství v oblasti zvyšování výkonnosti a efektivnosti údržby.
 • Vytvářet podmínky a poskytovat podporu organizacím, které jsou členy ČSPÚ, při zavádění a rozšiřování progresivních metod a nástrojů ke zvyšování spolehlivosti výrobních zařízení a efektivnosti péče o HM.
 • Poskytovat podporu aktivitám v oblasti údržby, které vedou ke zvyšování produktivity práce a snižování nákladů v organizacích ČR. Tyto záměry prosazovat také ve vztahu k orgánům hospodářského řízení a školství ČR.
 • Podílet se jako člen na činnosti Evropské federace národních společností pro údržbu (EFNMS) a sdílet získané informace a zkušenosti s odbornou veřejností.

Společnost se během své dvacetileté existence zaměřovala na tyto hlavní a významné činnosti:

2.1 Rozvoj členské základny

Rozvoj členské základny je nepřetržitá a trvalá činnost s proměnlivými výsledky. V průběhu existence ČSPÚ průběžně rostla členská základna na současných 62 individuálních členů a 54 kolektivních členů. Samozřejmě stále platí výzva, staňte se členy ČSPÚ a pomozte rozvíjet aktivity společnosti a využijte i výhod členství ve slevách na pořádaných akcích.

2.2 Webové stránky

Webové stránky prošly také vývojem a jsou základní informační databází pro členy ČSPÚ a jsou zdrojem nejenom informací o aktivitách, ale i pojítkem se členskou základnou a širší odbornou veřejností. Webovým stránkám ČSPÚ se věnoval prof. Pošta. K zásadní jejich inovaci přispěl Ing. Jan Hroch, o čemž se můžete přesvědčit na uvedené adrese https://udrzba-cspu.cz/

2.3 Mezinárodní konference

ČSPÚ od samého počátku své existence pořádá každoročně konferenci Údržba (rok) a později začala pořádat i konferenční seminář Údržba pro TOP manažery. 

Snahou organizátorů ČSPÚ těchto mezinárodních odborných konferencí je vždy zajistit nejenom dobrý odborný program, ale i přednášející jak z domova, tak i ze zahraničí, abychom dodrželi statut mezinárodní konference. Již dlouhou dobu volíme vynikající prostředí zámku Liblice, což je zařízení Akademie věd ČR. Skvělé didaktické vybavení konferenčního sálu, dobrá kuchyně a výborné služby ze strany všech pracovníků zámku vytváří mimořádně příznivé podmínky pro konání konferencí, za což jim patří velké poděkování.

 

Mezinárodní konference

 

2.4  Vzdělávací aktivity

Vzdělávací a osvětová činnost byla a je nejsilnější stránkou funkce ČSPÚ.

V průběhu dvaceti let jsme navrhli a vypracovali sylaby a učební opory pro všechny kurzy – https://udrzba-cspu.cz/education/courses

Manažer údržby (MÚ) - (160 vyučovacích hodin, 40 h na zpracování závěrečné práce), kurz již dokončilo 322 absolventů, z toho se personálně certifikovalo 127 absolventů.

Technik údržby (TÚ) – (104 vyučovacích hodin), kurz již dokončilo 125 absolventů.

Mistr údržby (MÚ) – (64 vyučovacích hodin), kurz již dokončilo 132 absolventů.

Všechny kurzy jsou harmonizované s EFNMS a naplňují požadavky normy ČSN EN 15628:2015 Údržba – Kvalifikace pracovníků údržby.

Výrazná spolupráce na úseku vzdělávání, od samého počátku existence ČSPÚ, probíhá s katedrou Jakosti a spolehlivosti strojů, Technické fakulty (TF), ČZU v Praze.

Všechny tyto kurzy již dlouhou dobu probíhají v prostorách TF ČZU v Praze.

Dále jsme vyvinuli a poskytujeme monotématické jednodenní i vícedenní semináře jak veřejnou formou, tak i přímo na požádání v různých organizacích – viz. https://udrzba-cspu.cz/education/seminars.

Rovněž jsme uspořádali více než desítku jednodenních otevřených seminářů v různých podnicích spojených s exkurzí – takto jsme v průběhu posledních let navštívili například – několik částí ŠKODA Auto, IVECO, TPCA, SKF, ABB a další.

V průběhu existence ČSPÚ se nám také podařilo vyhrát konkurz na vzdělávání v údržbě ze zdrojů EU. Tento konkurz také potvrdil, že ČSPÚ hraje výraznou roli na trhu poskytovatelů vzdělávání právě v oblasti managementu a inženýrství údržby.

ČSPÚ vždy vybírá nejlepší lektory z oblasti vysokých škol, poradenských firem a zkušených manažerů údržby, kteří pracují, a nebo pracovali v předních organizacích v oblasti managementu majetku a jeho údržby. Metody výuky a tréninku byly a jsou vždy přizpůsobeny potřebám účastníků.

 

2.5 Personální certifikace kurzu Manažer údržby (MÚ)

Velké úsilí jsme věnovali ve spolupráci s Českou společností pro jakost (ČSJ) standardizované personální certifikaci Manažera údržby.

Personální certifikát Manažer údržby je akreditovaný Českým institutem pro akreditaci (ČIA), přičemž nositelem akreditace je ČSJ a je dotažen k rutinnímu používání. Je to certifikát harmonizovaný s požadavky Evropské federace národních společností pro údržbu (EFNMS) na národní úrovni. Celkem bylo již certifikováno 127 absolventů kurzů MÚ. Certifikát má časové omezení na 3 roky, podmínkou recertifikace je potvrzená účast na některé vzdělávací akci ČSPÚ a ČSJ. Kromě tohoto certifikátu jsme získali i certifikát MŠMT s platností na dobu neurčitou.

 

Personální certifikace kurzu Manažer údržby

 

2.6 Pracovní odborné skupiny

Nejintenzivněji pracovala a pracuje skupina pro vzdělávání, jejíž výsledky jsou zřejmé z nabídky vzdělávacích programů. Výsledkem práce skupiny pro certifikaci personálu je rutinní nabídka certifikace Manažera údržby ve spolupráci s ČSJ. Částečně pracovala i skupina benchmarkingu, zejména v oblasti chemického průmyslu a v poslední době opět pracuje i odborná skupina BOZP zásluhou Ing. Škarky.

2.7 Nezávislé audity a analýzy managementu údržby

Tato aktivita, co do intenzity, je druhá po vzdělávání. ČSPÚ provedla již 20 auditů a analýz managementu údržby ve firmách různé velikosti. Provedené audity vytvářejí přidanou hodnotu pro zadavatele tím, že organizace získá důkladný rozbor procesů údržby zakončený SWOT analýzou a dále náměty pro reengineering, nebo postupné zlepšování (Kaizen) managementu majetku a jeho údržby s možností následných konzultací a poradenské činnosti.

2.8 Mezinárodní spolupráce v rámci EFNMS

K dalším činnostem patří aktivní účast v EFNMS jednak účastí na plenárních zasedáních a jednak v pracovních skupinách. Oficiálním zástupcem ČSPÚ v EFNMS byl Dr. Nový, prof. Legát a v současné době je Ing. Hladík, který současně vykonává i funkci předsedy pracovní skupiny EFNMS pro vzdělávání. Další zastoupení jsme měli v pracovní skupině asset managementu (Ing. Palma) a v pracovní skupině BOZP (byl Ing. Bartejs a v současné době je Ing. Škarka). EFNMS také na návrh předsednictva ČSPÚ ocenila práci Ing. Jakuba z JE Dukovany čestným diplomem „Vynikající manažer údržby“. ČSPÚ hostila i plenární zasedání na zámku Liblice s dobrým ohlasem všech účastníků z celé Evropy. Hlavním organizátorem byl Ing. Tomáš Hladík, za což mu patří poděkování.

2.9 Členství v jiných organizacích

ČSPÚ je členem:

ČSPÚ je partnerem:

ČSPÚ je nově Spolupracujícím partnerem:

V tomto centru ČSPÚ hodlá rozvíjet koncepci Údržby 4.0, jejíž rámec již ČSPÚ vytvořila.

3. Závěr

Česká společnost pro údržbu (ČSPÚ) má za sebou dvacet let poctivé a dobrovolné práce bez uplatnění výkonného aparátu (kromě ekonomiky a účetnictví). Veškerou činnost zabezpečují volení pracovníci a jmenovaný výkonný ředitel Ing. Jan Hroch, kterému patří poděkování za dobrou manažerskou práci. Právě v roce dvacátého výročí ČSPÚ, máme potíže a musíme překonávat dopady pandemie koronaviru, protahuje se dokončování kurzů a nemůžeme pořádat plánované veřejné akce. I když nejsme zisková organizace, máme výpadek v příjmech, a mnoho konstantních nákladů, které musíme hradit.

Ukazuje se, že ČSPÚ bude muset více diversifikovat  svoji činnost a vyhledávat a realizovat další aktivity nad rámec nedávné minulosti a současnosti.

Lze shrnout, že ČSPÚ byla a je užitečná nejenom pro své členy odbornými akcemi, ale i různými slevami na pořádaných akcích v těchto směrech:

 • poskytujeme velmi variabilní vzdělávací služby z oblasti managementu majetku a jeho údržby
  • jak v rámci otevřených akcí
  • tak i formou uzavřených akcí šitých na míru pro jednotlivé podniky
 • ve spolupráci s garantem - Českou společností pro jakost (ČSJ) a MŠMT, umožňujeme získat personální certifikáty Manažer údržby
 • pořádáme každý rok mezinárodní odborné konference s cílem výměny zkušeností
 • diferencujeme poskytování vzdělávacích služeb podle úrovně managementu, od TOP managementu až po mistry
 • bohaté zkušenosti týmu auditorů a analytiků ČSPÚ umožňují poskytovat i služby v oblastí auditů a analýz managementu majetku a jeho údržby
 • na základě analýz zajišťujeme následnou poradenskou činnost jak pro velké, tak i střední a malé podniky
 • rozvíjíme koncepci Údržby 4.0.


Vyjadřujeme odhodlání do další desítky let činností ČSPÚ naplňovat definované poslání, vize a strategie.

 

Adresa autora:

prof. Ing. Václav Legát, DrSc.,

předseda předsednictva ČSPÚ a profesor katedry jakosti a spolehlivosti strojů, Technické fakulty,

Česká zemědělská univerzita v Praze

Kamýcká 129

165 21 Praha 6 – Suchdol

legat@tf.czu.cz

Zveřejněno: 24.05.2020

Další aktuality

Body of Knowledge
Body of Knowledge

Klíč k efektivitě: Prohloubení znalostí v údržbě a správě majetku s EFNMS.

Evropská federace národních společností pro údržbu (EFNMS) představila významný informační zdroj pro profesionály v oblasti údržby a správy majetku – publikaci " Maintenance Body of Knowledge" (BoK). Tato bezplatná, po…

TESTO měření elektrických veličin
TESTO měření elektrických veličin

V seriálu "Testo ŘEŠENÍ"

vám přinášíme společně s našim partnerem Testo s.r.o další řadu špičkových námětů nejenom v oblasti údržby.

 Profesionální přístroje Testo pro měření elektrických veličin

Inovativní přístroje pro měření elektrických veličin od společnosti Testo vynikají díky mimořádně…

Ohlédnutí za konferencí TOP 2024
Ohlédnutí za konferencí TOP 2024

Konference Údržba pro TOP manažery 2024 se vydařila - děkujeme za aktivní účast. sešlo se nás celkem 167 zastoupeno bylo 94 organizací a firem bylo shlédnuto 33 prezentací u stánků nabídlo a prezentovalo své produkty a služby 22 vystavovatelů

Připravujeme pro Vás další konferenci - ÚDRŽBA 2024 na…